• Peter Farkaš - advokátska kancelária

    Acti labores iucundi

    vedomie vykonanej práce teší

  • Peter Farkaš - advokátska kancelária

    Acti labores iucundi

    vedomie vykonanej práce teší

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

1. Všeobecné ustanovenia

Peter Farkaš, advokátska kancelária spol. s r. o., rešpektuje súkromie každého návštevníka našich webových stránok. Nasledovné informácie sa týkajú typu dát zbieraných spoločnosťou Peter Farkaš, advokátska kancelária spol. s r. o. a spôsobov ich využitia. Peter Farkaš, advokátska kancelária spol. s r. o. zhromažďuje, spracúva a používa osobné údaje v súlade s príslušnou legislatívou Slovenskej republiky.

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa nevzťahuje na internetové stránky iných prevádzkovateľov prístupné prostredníctvom odkazov na internetových stránkach spoločnosti Peter Farkaš, advokátska kancelária spol. s r. o.

2. Zber, využívanie a spracovanie osobných údajov

Peter Farkaš, advokátska kancelária spol. s. r. o. zbiera len tie osobné údaje, ku ktorých spracovaniu a využívaniu dá používateľ Peter Farkaš, advokátska kancelária spol. s r. o. svoj dobrovoľný súhlas. Vyjadrením súhlasu používateľ zároveň prejavuje súhlas s nasledujúcimi podmienkami spracovania osobných údajov:

Otvorením týchto internetových stránok sa niektoré údaje uchovávajú automaticky na našich serveroch za účelom správy systému alebo pre účely štatistiky a podpory. Tieto údaje zahŕňajú meno poskytovateľa pripojenia na internet, vašu adresu internetového protokolu (IP), verziu softvéru vášho prehliadača, operačný systém počítača, ktorý používate k prístupu na naše internetové stránky, internetové stránky, ktoré používate k tomu, aby ste naše internetové stránky otvorili. Tieto údaje môžu byť využité na porozumenie profilu používateľov našich webových stránok, ale vždy bez použitia akýchkoľvek údajov vzťahujúcich sa na konkrétnu osobu. Takéto údaje sa použijú, len ak boli poskytnuté anonymne.

Pokiaľ nám dobrovoľne poskytnete osobné údaje prostredníctvom niektorého z kontaktných formulárov na webových stránkach http://www.pflegal.sk/, na našom serveri sa zaznamenajú podstránky, ktoré ste pred vyplnením formulára navštívili a v niektorých prípadoch stránka, ktorú ste navštívili priamo pred príchodom na webovú stránku http://www.pflegal.sk/. Takéto údaje nepoužijeme, nespracujeme, ani neprevedieme tretej strane nad rámec obmedzení právnymi predpismi alebo nad rámec vami určený vo Vašom súhlasnom vyhlásení. Vaše osobné údaje poskytneme výhradne vtedy, ak k tomu budeme nútení súdnym rozhodnutím alebo iným rozhodnutím verejnej moci.

Akékoľvek zmeny týkajúce sa týchto podmienok o ochrane osobných údajov zverejníme na internetových stránkach http://www.pflegal.sk/.

3. Bezpečnosť

Spoločnosť Peter Farkaš, advokátska kancelária spol. s. r. o.  bude uchovávať vaše údaje v bezpečí a uskutoční všetky zmysluplne dostupné preventívne opatrenia na zabezpečenie údajov proti strate, zneužitiu alebo pozmeňovaniu. Zamestnanci a zmluvní partneri spoločnosti Peter Farkaš, advokátska kancelária spol. s. r. o., ktorí majú prístup k vašim údajom, aby vám mohli poskytovať služby v mene spoločnosti Peter Farkaš, advokátska kancelária spol. s. r. o., sú zmluvne zaviazaní zachovávať mlčanlivosť o týchto údajoch a nesmú ich využívať na žiadny iný účel. V niektorých prípadoch využívame na spracovanie údajov aplikácie tretích strán, ktoré používajú na ochranu osobných údajov rovnaký alebo vyšší štandard ako ten popísaný v tomto dokumente.

4. Cookies

Táto internetová stránka zhromažďuje a uchováva údaje pre marketingové a optimalizačné účely pomocou technológie spoločnosti Google a iných. Tieto údaje možno použiť na vytvorenie pseudonymných používateľských profilov. Môžu byť nastavené cookies vo Vašom prehliadači.

Bez výslovného súhlasu našich používateľov sa údaje zozbierané pomocou technológie Google Analytics (a iných) nepoužijú na identifikáciu konkrétneho návštevníka a nezhromažďujú sa spolu s inými osobnými údajmi držiteľa pseudonymu.

Bližšie informácie o web trackingu nájdete v politike ochrany súkromia nášho poskytovateľa: How Google uses data when you use our partners‘ sites or apps

5. Osoby zodpovedné za ochranu osobných údajov

Spoločnosť Peter Farkaš, advokátska kancelária spol. s. r. o.  zlikviduje uchovávané údaje po uplynutí doby určenej zákonom, udeleným súhlasom alebo ak ich už nebude potrebovať. Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas na spracovanie alebo využívanie vašich osobných údajov s účinkami do budúcnosti. Pošlite e-mail na adresu pflegal@pflegal.sk alebo list na adresu Peter Farkaš, advokátska kancelária spol. s. r. o., Puškinova 16, 080 01 Prešov.

6. Verejný register spracovania

Osoba zodpovedná za ochranu osobných údajov sprístupňuje nasledovné údaje:

(1) Názov zodpovednej organizácie: Peter Farkaš, advokátska kancelária spol. s. r. o.,

(2) Vedenie spoločnosti: Konatelia spoločnosti Peter Farkaš, advokátska kancelária spol. s r.o. s.r.o.

Mgr. Peter Farkáš, konateľ
Jahodová 6748/8
Prešov 080 01,

JUDr. Martina Jurigová, konateľ
Železničiarska 3808/1
Prešov 080 01

(3) Adresa zodpovednej organizácie: Peter Farkaš, advokátska kancelária spol. s r.o., Puškinova 16, 080 01 Prešov, Slovenská republika

(4) Zamýšľaný účel zhromažďovania, spracovania alebo využívania údajov:

Predmetom činnosti spoločnosti je poskytovanie právnych služieb

(5) Popis skupín zainteresovaných osôb a príslušných údajov alebo kategórií údajov:

Dáta vzťahujúce sa na zákazníkov, zamestnancov, uchádzačov o zamestnanie, dodávateľov a poskytovateľov služieb – v miere potrebnej pre splnenie účelu uvedeného v bode 6. (4).

(6) Príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým môžu byť údaje sprístupnené / oznámené:

Orgány verejnej moci, zdravotné poisťovne a iné v prípade existencie príslušných právnych predpisov, externí dodávatelia v súlade s §11 BDSG, externí poskytovatelia služieb, pridružené spoločnosti a interné oddelenia pre splnenie účelu uvedeného v bode 6. (4).

MI:SU Design s.r.o., Exnárová 11, 080 01 Prešov

Inet.sk, s. r. o., Radvanská 25, 974 05  Banská Bystrica

 

(7) Termín pravidelného výmazu dát:

Dáta sa vymazávajú po uplynutí zákonných lehôt. Dáta, na ktoré sa nevzťahujú uvedené ustanovenia, sa vymazávajú ak prestane existovať účel uvedený v bode 6. (4).